Hệ thống điều khiển nhà lưới thông minh

Hệ thống điều khiển nhà lưới thông minh

Hệ thống điều khiển tưới tiêu tự động, Hiển thị và thông báo tình trạng nhà lưới, cài đặt các thông số tự động và thông minh.