Cánh tay robot

Cánh tay robot

Cánh tay robot điều khiển bằng Servo, và thiết bị PCA9685. Cánh tay được điều khiển bằng con xoay ps 2.